forbot
  • Desnalend, OOO
  • Products catalog
  • Health food
  • Organic food

Organic food

Nas_nnya konopel to the ochishchena
In stock 
145 UAH
Nas_nnya konopl_. Nas_nnya konopel m_styat vs_ osnovn_ am_nokislot і osnovn_ zhirn_ to acid, neobkh_dn_ for a p_dtrimka healthy to a way zhittya lyudin. Zhodna of a _nsh of a roslin not є nast_lk a povny dzherel a b_lka in taky zruchn_y for zasvo¾nnya forms і, і to the zhoyena z oils, neobkh_dny...
Group: Organic food
Nas_nnya konopel for a harchovy vikoristannya
Not available 
50 UAH
Nas_nnya konopel to a grade "Glyana 2" viroshchen_ to Glukh_vskoma rayon_ Sumsko ї oblast_. Not narkotichn і! Konoplyan nas_nnya to m_stit: vs_ dvadtsyat am_nokislot, vklyuchayuch dev'yat nezam_nny, tobto it is silent, yak_ organ_zm lyudin not viroblya є samost_yno; to velik k_lk_st the...
Group: Organic food
Organic food
In stock 
20 UAH
Group: Organic food

Description

Unbelievable price on Organic food in Glukhov (Ukraine) company Desnalend, OOO. Wide choice of quality products at affordable prices.